De strategiska myndigheterna – ett redskap som kan få betydelse

Handikappförbunden ser de strategiska myndigheterna, som ett av flera viktiga redskap för att nå ut med funktionshinderspolitiken på olika nivåer i samhället. Arbetet måste utgå från stor medvetenhet om de funktionshinderspolitiska målen, struktur och tydliga mål för sektorsarbetet. Samrådet med funktionshindersrörelsen måste utvecklas.

Regeringen utsåg 14 särskilda sektorsmyndigheter som ett verktyg för att nå de funktionshinderspolitiska målen i den nationella handlingsplanen för funktionshinderspolitiken. Dessa fick ett särskilt ansvar och en specifik roll vid genomförandet av handlingsplanen. Uppgiften är att samordna, stödja, stimulera och att vara pådrivande i förhållande till andra myndigheter som verkar inom samma sektor. I den strategin 2011-2016 är det 21 så kallade strategiska myndigheter som har motsvarande uppdrag.

Varje myndighet skall verka för att de funktionshinderspolitiska målen uppnås inom det verksamhetsområde som myndigheten representerar. Myndigheterna har särskilda delmål som ska följas upp och bör även bilda ett samrådsorgan där representanter för funktionshindersrörelsen ingår.

Sektorsmyndigheternas arbete fick inte det genomslag som förväntades under de 10 åren för den nationella handlingsplanen. Avsaknad av tydliga mål är en bidragande orsak. Handikappförbunden ser fortfarande sektorsansvaret som en väg för att nå ökad medvetenhet om de funktionshinderspolitiska målen i samhället. Om sektorsmyndigheterna på ett kraftfullt och strukturerat sätt och med tydliga mål arbetar inom hela sin sektor kan funktionshinderspolitiken få ett brett genomslag. Som grund för sitt sektorsarbete måste de ansvariga myndigheterna först se till att en hög medvetenhet genomsyrar den egna verksamheten.

Fortfarande dominerar bilden av att uppdraget och funktionshinderperspektivet bärs av alltför få krafter inom myndigheterna. Det samråd som byggts upp med handikapprörelsen uppvisar fortfarande brister. Handikappförbunden vill framförallt se ett samråd som har ett tydlig fokus på strategisk diskussion kring hur myndigheten ska arbeta för att nå de funktionshinderspolitiska målen.

Förutom ansvaret som vilar på de strategiska myndigheterna har alla myndigheter ansvar för att öka tillgängligheten till information, lokaler och verksamhet genom förordningen 2001:526. Handisam ansvarar även för uppföljning av den förordningen.

Läs mer om de strategiska myndigheterna 

aktuellt

Pressklipp

Svenska Dagbladet 16 sep: "Med adhd på högskolan"
Lärarnas nyheter 16 sep: "Ökade krav på tillgänglighet"

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2014-09-23 klockan 08:30 - 10:00: Kommunikatörsmöte nr 7
2014-10-07 klockan 13:30 - 16:00: Kanslichefsmöte
2014-10-22 klockan 09:30 - 16:00: Ordförandemöte