Slutbetänkande från Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige – Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70)

Läs remissen

Läs vårt remissvar: Yttrande över Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70)
Läs bilaga 1: Brev till Hans Ytterberg angående Utvärdering MR handlingsplan
Läs bilaga 2: Brev till Kerstin Janson med definitioner

Sista svarsdatum 2011-02-25
(Vi avger vårt yttrande till Integrations- och jämställdhetsdepartementet senast 2011-03-25)

Sammanfattning

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige har nu lämnat sitt slutbetänkande.
I betänkandet lämnas förslag på hur de mänskliga rättigheterna ska skyddas, främjas och övervakas i Sverige.

Betänkandet innehåller förslag på inrättandet av en nationell institution för de mänskliga rättigheterna, styrning och tillsyn, utbildning och kompetensutveckling, forskning och kunskapsutveckling samt, slutligen, det civila samhällets och näringslivets roll med avseende på de mänskliga rättigheterna. Syftet är att dessa förslag tillsammans ska bilda en ny struktur för skydd av de mänskliga rättigheterna, där varje del förutsätter och stärker utvecklingen inom de övriga delarna. Syftet är också att förslagen ska bidra till att tydliggöra de mänskliga rättigheternas roll som en gemensam internationell och nationell värdegrund för samhället.

Handlingsförfarande

Den remissen är viktig för handikapprörelsen, men den berör antingen ett färre antal medlemsförbund, eller så ingår den inte  i våra av förbunden prioriterade områden. Vi skriver vi remissvar, men arbetet sker i en mindre skala med medlemsförbunden.

Handläggare på Handikappförbunden

Annika Åkerberg
Telefon: 0707- 45 37 38 
Handikappförbundens diarienumer för remissen: Dnr R10-046

aktuellt

Pressklipp

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2015-09-10 klockan 09:00 - 15:00: Workshop om media
2015-09-14 klockan 10:00 - 13:00: Nätverksmöte för Hälso- och sjukvård
2015-09-17 klockan 13:00 - 16:00: Kanslichefsmöte
2015-09-22 klockan 09:30 - 13:00: Ordförandemöte 22 september 2015