Jämlik hälsa

Vår vision

Handikappförbundens vision är ”ett samhälle för alla” där alla människor är delaktiga på lika villkor och möts med respekt, oavsett funktionsförmåga.

Handikappförbunden anser att alla människor – oavsett funktionsnedsättning eller var i landet man bor – ska ha tillgång till likvärdig hälso- och sjukvård, tandvård, habilitering och rehabilitering.

En sådan jämlik hälso- och sjukvård är en förutsättning för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva på lika villkor som andra och delta i samhället som fullvärdiga medborgare.

Men tyvärr har människor med funktionsnedsättningar sämre hälsa än övriga befolkningen, något som Folkhälsomyndigheten kallar ”onödig ohälsa” – en ohälsa som inte direkt har med funktionsnedsättningen att göra.

Handikappförbunden vill därför stärka den enskildes möjligheter att påverka den egna vårdsituationen och funktionshindersorganisationernas möjligheter att företräda medborgarperspektivet inom hälso- och sjukvården.

Till detta intressepolitiska område räknar vi även habilitering, rehabilitering, läkemedel och hjälpmedel.

Våra utgångspunkter

Vi utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, där artikel 25 säger att:

”Konventionsstaterna erkänner att personer med funktionsnedsättning har rätt att åtnjuta bästa möjliga hälsa och utan diskriminering på grund av funktionsnedsättning.

Konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster för personer med funktionsnedsättning med beaktande av jämställdhetsperspektivet, däribland hälsorelaterad rehabilitering.”

I Sverige gäller Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), vars ”portalparagraf” (§2) säger:

”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.”

Introduktion till ämnet

Grunden för den svenska sjukvården är att den ska ges på lika villkor och efter behov. Den ska vara demokratisk, och finansieras främst med allmänna medel. Kvalitén ska vara hög och patienten stå i centrum.

Men hur ser relationen mellan hälso- och sjukvårdsorganisationen, staten och kommunerna ut? Vem ansvarar för vad? Vilka principer styr hur staten fördelar sina resurser? Vilka styrmedel finns? Vem granskar hälso- och sjukvårdens verksamhet? Hur kan allmänheten använda den statistik som tas fram?

Läs mer i ”En introduktion till hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige”

Här finns också användbara länkar att ladda ner som pdf

Handikappförbundens överenskommelse med LIF

Handikappförbundens blogg om jämlik vård

jamlikvard.wordpress.com (samma texter finns under Senaste nytt på denna webbplats)

Kontakt

Styrelsen,  som är ny sen kongressen 2015-05-21, kommer utse kontaktpersoner för området. Tills vidare hänvisas frågor till ansvarig tjänsteman Sofia Karlsson