Barn, familj och skola

Barn i olika åldrar.

Även i den bästa av världar, ett samhälle som är universellt utformat utifrån alla människors förutsättningar, kommer det finnas ett behov av individuellt riktat stöd till vissa för att möjliggöra jämlika villkor. I konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tydliggörs många av de tidigare definierade rättigheterna om medborgerliga och politiska rättigheter, liksom om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. För att dessa ska kunna säkerställas finns också ett antal rättigheter definierade som rör just det individuella stöd som specifikt personer med funktionsnedsättningar har rätt till för att nå lika möjligheter som andra medborgare.

I en familj där en eller fler personer har en funktionsnedsättning påverkas alla. Beroende på om det är barn eller föräldrar som har funktionsnedsättning så behövs olika stödfor­mer. Ansvaret för minderåriga barn vilar på föräldrarna. Många av de frågor som påver­kar personer med funktionsnedsättning, delas också av anhöriga och närstående. I det ge­mensamma arbetet inom Handikappförbun­den ska även närståendes situation belysas och ges en röst. Speciell uppmärksamhet måste riktas på barn och ungdomar. Barndomen har ett egenvärde och alla barn har rätt att utvecklas till full­värdiga medborgare i samhället.

Skolan utgör en central del av barn och ungdomars vardag. Skolan utgör en plikt men rätten till utbildning utifrån individuella behov och förutsättningar är också en definierad rättighet både i FN:s Barnkonvention och i FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Skolan har ett mångdubbelt uppdrag, inte bara att ge kunskap och färdigheter för ett framtida vuxenliv och arbetsliv. Skolan har också ett mycket viktigt demokratiskt fostrande uppdrag där alla människors lika värde utgör utgångspunkten. En utestängande miljö och bristande pedagogiska verktyg är exempel på faktorer som motverkar båda de uppdragen.

I sin granskning av hur Sverige lever upp till sina åtaganden enligt barnkonventionen har FN:s barnrättighetskommitté vid upprepade tillfällen riktat kritik både vad avser livssituationen för barn med funktionsnedsättning och hur skolan lever upp till alla barns rätt till en god undervisning. Kommittén lyfter i sina rekommendationer bland annat rätten till en skolgång fri från diskriminering och rätten till stöd i undervisningen för att kunna nå så långt som möjligt utifrån sin individuella förmåga.

Det övergripande målet för det prioriterade området är att förstärka samhällsstöden med fokus på barn-familj-skola och LSS. Lagen om stöd och service, LSS, infördes för att garantera stöd till de med mest omfattande behov. Under de år lagen funnits har tillämpningen succesivt urholkat lagens syfte. Flertalet av de tio insatser som LSS ger rätt till behöver förstärkas.

Under kongressperioden 2015-2017 arbetar vi för följande mål:

Frågan om hemmasittande barn med funktionsnedsättning i skolan ska utredas. Konkret handlar det om att problematiken med skolfrånvaro uppmärksammas och utreds. Utredningen behöver samla befintlig kunskap på området, ta fram riktlinjer för hur skolor ska agera och ge förslag på hur tillsynen ska skärpas.

Ökad kunskap om elever med funktionsnedsättning. Skolpolitiken behöver få ett tydligare funktionshinder-perspektiv när bristande måluppfyllelse och särskilt stöd utvärderas. Konkret innebär det att kunskapen om funktions-nedsättningar inom skola och utbildningsväsende ska öka. Häri ligger att rektors- och lärarutbildningen förstärks med kunskap om funktionsnedsättningar.

Ökat stöd till familjer med funktionsnedsättning. Samordningen mellan olika myndigheter som ger stöd till familjer ska förstärkas. Konkret innebär det att de brister som Riksrevisionen pekat ut 2011 åtgärdas och följs upp.

Intentionerna i LSS behöver återupprättas. Konkret innebär det en förstärkning av LSS insatser. I de fall där enskilda domar fått en prejudicerande verkan som begränsar lagens intentioner, behöver lagstiftningen förstärkas.

Projekt inom området
DATE - Delaktighet, Attitydförändring, Tillgänglighet för Elever 

Det outsagda - mellan barn och föräldrar

Kontakt

Thomas Jansson, styrelseledamot
Maritha Sedvallsson, styrelseledamot
Stefan Ekberg Åkerlund, intressepolitisk utredare