Projektets mål

Projektets mål är att

  • skapa en ”verktygslåda” med metoder och arbetssätt som gör det möjligt att följa upp rekommendationer till regeringen från FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning ur funktionshindersrörelsens perspektiv
  • minst fem rättsfall för så kallad konventionskonform tolkning har prövats och att funktionshindersrörelsens jurister då får kunskaper och metoder så de framledes kan tillämpa konventionskonforma tolkningar i samband med rättsliga processer som gäller mänskliga rättigheter för barn och vuxna med funktionsnedsättning
  • enskilda individer med funktionsnedsättning får en guide som gör det möjligt att anmäla och överklaga kränkningar av mänskliga rättigheter
  • fler barn med funktionsnedsättning ska få sina behov och mänskliga rättigheter tillgodosedda genom att en handbok med juridiskt stöd till föräldrar tas fram.  

Logga för projektet Från snack till verkstad

Kontakt

Projektledare

Lars Lindberg

Projektmedarbetare

Andrea Bondesson, jurist

Tor Gustafsson, kommunikatör