Kan vi driva ditt fall?

För att projektet Från snack till verkstad ska kunna engagera sig i ett fall behöver du som klagande/den klagande ha en funktionsnedsättning. Fallet måste vidare beröra en kränkning av en av Funktionshinderkonventionen skyddad rättighet.

Projektet avser att rikta in sig på fall avseende rätt till självbestämmande och att få fatta sina egna beslut, rätt att så långt som möjligt inte utsättas för tvångsvård, rätt till ett oberoende liv och möjlighet att leva som andra, rätt till personlig rörlighet och transport, skolfrågor, och i viss mån tillgänglighet och arbete. Projektet ska inte engagera sig i fall som i huvudsak avser diskriminering. Har du ett fall som rör diskriminering och har en funktionsnedsättning så kan du vända dig till föreningen Med lagen som verktyg: www.mlsv.se.

I de fall som projektet kan engagera sig ska staten i form av en statlig myndighet eller en kommun eller landsting vara motpart. Det innebär att kränkningen ska ha begåtts av det allmänna.

Projektet har ingen allmän juridisk rådgivning och kan bara åta sig fall som är av intresse för att uppnå syftet med projektet. Syftet med projektet är att få Sverige att uppfylla sina skyldigheter enligt Funktionshinderkonventionen bättre. Projektet engagerar sig i fall för att försöka få svenska domstolar att tolka inhemsk, svensk, rätt i ljuset av vad konventionen kräver. Med inhemsk rätt avses även EU-rätt. Projektet avser att tillsammans med Handikappförbundens medlemsförbund driva fem fall under de kommande tre åren. Vi måste därmed noggrant välja ut fall att driva och kommer bara att kunna engagera oss i ett fåtal av de fall som faller inom ramen för projektet.

Om du tror att du har ett fall kan du kontakta Andrea Bondesson, jurist i projektet:

Andrea Bondesson
070-77 90 714

 

 

Kontakt

Projektledare

Lars Lindberg

Projektmedarbetare

Andrea Bondesson, jurist

Tor Gustafsson, kommunikatör