Från snack till verkstad

Funktionshinderkonventionen

Frågan om internationella konventioners ställning i Sverige är aktuell och projektet Från snack till verkstad ska bland annat arbeta med dessa frågor. Det övergripande syftet att göra det möjligt för fler individer med funktionsnedsättning att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.


FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har inte blivit svensk lag, istället ska så kallad konventionskonform tolkning göras av nationella lagar. Det innebär att våra lagar ska tolkas på ett sätt som är förenligt med för Sverige bindande internationella överenskommelser.

En av rekommendationerna från FN:s övervakningskommitté från april 2014 handlar om att konventionen ska inkorporeras i svensk lag. En process som redan pågår när det gäller Barnrättskonventionen.

Målgruppen för projektet är barn och vuxna med funktionsnedsättning (på individnivå), Handikappförbundens samarbetsorgan i länen samt Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (på regional och lokal nivå) och regeringen, relevanta strategiska myndigheter, jurister inom funktionshindersrörelsen samt Handikappförbundens medlemsförbund (på nationell nivå).

Motiven för projektet är att det svenska samhället inte är jämlikt. Människor med funktionsnedsättning ges inte möjligheter att leva på lika villkor som andra. Detta drabbar varje enskild individ med funktionsnedsättning och inom vissa områden går utvecklingen till och med bakåt.

Om de mänskliga rättigheterna i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, genomförs, så kommer detta att komma varje individ med funktionsnedsättning till del och öppna upp för jämlika levnadsvillkor.

Projektet är treårigt med start 2015

Projektledare Lars Lindberg lars.lindberg@hso.se

Länk till projektansökan

 

Logga för projektet Från snack till verkstad

Kontakt

Projektledare

Lars Lindberg

Projektmedarbetare

Andrea Bondesson, jurist

Tor Gustafsson, kommunikatör