Remisser

Handikappförbunden erbjuds att svara på många remisser. Vi är därför tvungna att prioritera vilka remisser vi kan lämna yttranden på. Remisshanteringen är ett viktigt verktyg i vårt intressepolitiska påverkansarbete och därför vill vi ha en så bra hantering som möjligt. En bra remisshantering för oss innebär att vi på ett effektivt och enkelt sätt kan arbeta tillsammans med medlemsförbunden kring remisserna. Det är avgörande att medlemsförbundens åsikter kommer till uttryck i våra gemensamma remissyttranden.

Handikappförbundens remisshantering är helt webbaserad. I dag hittar du information om de inkomna remisserna, hur vi har valt att hantera dem och vem som är handläggare eller kontaktperson. Hanteringen av remisserna sker efter tre olika rutiner.

Remisser som vi hanterar i en större process

Remisser som är högprioriterade och som berör alla våra medlemsförbund. De ligger inom ramen för de prioriteringar som kongressen gjort och handlar om avgörande politiska förslag. De skriver vi yttrande på efter en större process med förbunden och är helt beroende av att ha en nära dialog för att kunna återspegla alla medlemsförbunds synpunkter.

Remisser som vi hanterar i en mindre process

Remisser som vi skriver yttrande på, men där arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett färre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Remisser som vi inte hanterar

Remisser som Handikappförbunden inte skriver yttrande på. De kan fortfarande innehålla viktiga frågor och därför avviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.