Allmänt material

Informationsbroschyr Vi är Handikappförbunden, pdf

Materialet Våldsamt och osynligt

Våldsamt osynligt är den första svenska handboken i sitt slag och kan användas av alla som vill lära sig mer om brottsutsatthet och funktionsnedsättning. Inga förkunskaper krävs.

Syftet med boken är att stödja kunskaps- och kompetensutveckling för ideella stödjare och anställda inom brottsofferjourer, handikappförbund och andra ideella organisationer som kan tänkas möta brottsutsatta med funktionsnedsättning. Utgivningsår 2013.

Boken är gratis och kan beställas mot fraktkostnad hos Brottsofferjouren

 

Jubileumsskrift - Dom som gömmer nycklar bryr vi oss inte om
Genom åren har vi drivit på olika reformer och bidragit till att förändra synen på människor. Nu blickar vi framåt. Därför har vi bjudit in några personer som varit och är viktiga för den samhälspilotiska debatten att blicka framåt tillsammans med oss. Publiceringsår:2012

Handikappförbunden har fått en mycket uppskattad 70-årspresent som vi hoppas att många vill ta del av: Jubileumsskriften i ett tillgängligt format. Skriften är en gåva från konsultföretaget ETU. 

Dom som gömmer nycklar bryr vi oss inte om.pdf

 

Åratal - ur handikapphistorien.pdf

 

Handikapprörelsens syn på tillgänglighet
Handikappförbundens samarbetsorgan har under tre år drivit projektet Tillgänglighetsgranskning. Projektets övergripande syfte har varit att funktionshindersrörelsen ska spela en strategisk roll i arbetet för ett tillgängligt samhälle. Rapporten Handikapprörelsens syn på tillgänglighet är ett underlag för att ta fram förslag till definitioner av begrepp och roller i en strategi för Handikapprörelsens arbete för ett tillgängligare samhälle 2006-2010. Tryckår: 2006

Handikapprörelsens syn på tillgänglighet.pdf

 

Är det tillgängligt för mig?
Studiematerial för arbete med besöksinformation framtaget inom ramen för Tillgänglighetsdatabasen - ett samarbetsprojekt med Västra Götalandsregionen. Materialet riktar sig till funktionshindersrörelsen och är tänkt att användas i en studiecirkel. Tryckår: 2011

Ar det tillgängligt för mig? pdf

 

Mer än bara lite kul - en skrift om hur man kan utveckla fritiden för barn och unga med funktionsnedsättningar

Många kommuner gör inte tillräckligt för att barn och unga med funktionsnedsättningar ska kunna delta i kultur- och fritidsverksamheter. Många barn och ungdomar med funktionsnedsättningar utestängs från fritidsaktiviteter där de bor. Dålig samordning, negativ attityd hos ledare, brister på tillgänglighet och ont om ledsagare är några förklaringar. 

Handboken Mer än bara lite kul ger råd och tips på hur fritiden för barn och unga med funktionsnedsättningar kan utvecklas. Syftet är att visa på nya grepp om hur man kan tänka för att alla barn ska kunna delta i det allmänna fritidsutbudet. Tryckår:  2007

Mer än bara lite kul.pdf

 

Rapport om våld - funktionshinder - könsperspektiv. Synliggör det osynliga

Rapporten är resultat av ett projekt om våld och övergrepp mot kvinnor/flickor och män/pojkar med funktionshinder. Risken för övergrepp kan vara högre än för andra hänger bland annat ihop med funktionshindrets art, beroendet av andra personer och en underordnande roll gentemot andra människor. I denna rapport presenteras resultat av en enkätundersökning, intervjuer och samtal, samt förslag till åtgärder för minskat våld. Tryckår: 2005

Rapport om våld - funktionshinder - könsperspektiv.pdf

 

Funktionshinder Försäkringshinder

Rapporten handlar om svårigheter att få teckna privat personförsäkring för personer med funktionsnedsättning. Den gjordes år 2001 av Konsumenternas försäkringsbyrå i samarbete med Handikappförbunden och Handikappförbundens Ekonomiska Försäkringsförening, men har fortfarande stor aktualitet. Tryckår: 2001

Funktionshinder Försäkringshinder


Vägen mot ett tillgängligare samhälle

Rapporten Vägen mot ett tillgängligare samhälle är ett diskussionsunderlag för att ta fram handikappolitiska mål till en strategi för Handikappförbunden åren 2006-2010. Utgångspunkten är propositionen Från Patient till medborgare – nationell handlingsplan för handikappolitiken prop. 1999/2000:79 antagen av riksdagen 2001. Rapporten innehåller en nulägesanalys av arbetet för ett tillgängligt samhälle och har tagits fram av projektet Tillgänglighetsgranskning. Projektet pekar ut fem övergripande områden för den framtida strategin. Tryckår: 2005

Vägen mot ett tillgängligare samhälle.pdf

 

Tillgängliga konferenser. En lathund för arrangörer

Den här broschyren har tagits fram som en hjälp till dig som är konferens – eller mötesarrangör. Fortfarande är det svårt för många människor med funktionsnedsättning att delta och medverka vid möten och konferenser. I broschyren får du information om viktiga saker att tänka på före, under och efter ett arrangemang för att det ska vara tillgängligt för människor med olika former av funktionsnedsättning. Broschyren beskriver också hur du som vill ha mer stöd kan få praktisk hjälp av funktionshindersrörelsens tillgänglighetsrådgivare i länen. Tryckår: 2002

Tillgängliga konferenser. En lathund för arrangörer.pdf

 

Accessibility to conferences and meetings for persons with disabilities

Think of the outdoor environment, foyer for everybody, areas with breadth and marking, it should be easy to move around indoors, every body should be able to use the lavatories, the assembly room, in case of group work, if an evacuation is needed, accessibility to information, pauses, every bodies equal possibility to eat and drink, the seating of the participants, functioning communication. Edition: 2002

Accessibility to conferences and meetings for persons with disabilities.pdf

 

Sex och självförtroende

Läs om sexologen som varnar för att funktionshindrade ungdomar inte får träna sig i nära relationer, om Anette som flirtar med blicken istället för med ändan. Skriften handlar om olika aspekter av sex och funktionshinder. Den handlar om attityder och självkänsla men också hur mediciner kan påverka lusten. Tryckår: 2004

Sex och självförtroende.pdf 

 

Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande

I programmet uppmanas politiker, chefer, informatörer, metodutvecklare och andra nyckelpersoner inom den offentliga sektorn att göra nya prioriteringar och öka sin egen och de anställdas kompetens om bemötande av människor med funktionshinder. Tryckår: 2003

Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande.pdf

 

Om bemötande av människor med funktionshinder. En antologi.

Antologin bygger på ett antal föredrag, som hölls vid ett ideologiskt seminarium som Sisus arrangerade i Riksdagen, våren 2001. Tryckår: 2001

Om bemötande av människor med funktionshinder. En antologi.pdf

 

Etnisk mångfald i handikapprörelsen

Alltför ofta beskrivs invandrare som en enhetlig grupp. Men invånare i Sverige med utländsk bakgrund är människor med mycket skilda erfarenheter och bakgrunder. Tvärtom utgör varken svenskarna eller invandrarna några enhetliga grupper. Skriften är tänkt som ett diskussionsmaterial och är producerad inom det avslutade projektet Rättsstöd till invandrare med funktionshinder. Tryckår: 2003

Etnisk mångfald i handikapprörelsen.pdf

 

FN:s standardregler

FN:s 22 standardregler beskriver det ansvar världens stater på alla nivåer har för att människor med funktionsnedsättningar ska bli delaktiga i samhällslivet och för att man ska uppnå jämlikhet när det gäller levnadsförhållanden. 

FN:s standardregler.pdf

FN:s standardregler i lättläst version

Den lättlästa versionen av FN:s standardregler finns i tre delar.
FN:s standardregler lättläst - del 1.pdf
FN:s standardregler lättläst - del 2.pdf
FN:s standardregler lättläst - del 3.pdf

 

Fem år kvar till ett tillgängligt Sverige

År 2000 antog en enad riksdag regeringens proposition ”Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken. I planen slår politikerna fast målet om ett tillgängligt samhälle där personer med funktionshinder kan delta på lika villkor. För att peka på behovet av att följa upp planen har Handikappförbunden låtit analysföretaget Ramböll Management ta stickprov på genomförandet av handlingsplanen inom barn & skola, vuxenutbildning, arbetsliv, konsument samt demokrati. Undersökning omfattar några situationer för barn och vuxna med funktionshinder på slumpvis utvalda platser i landet. Resultatet visar på stora skillnader i tillgänglighet. Tryckår: 2005

Fem år kvar till ett tillgängligt Sverige.pdf

aktuellt

Pressklipp

Svenska Dagbladet 27 jan: "Nätverk blir en ventil för syskon"

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2016-02-08 klockan 09:30 - 14:00: Nätverksträff hälso och sjukvård (OBS NY SLUTTID)
2016-02-08 klockan 13:30 - 2016-02-16 16:00: Från snack till verkstad - mänskliga rättigheter i praktiken
2016-02-25 klockan 10:00 - 13:00: Europaforum
2016-03-09 klockan 09:30 - 16:00: Ordförandemöte
2016-03-10 klockan 13:00 - 16:00: Möte med Skatteverket om bemötande
2016-05-19 klockan 13:00 - 2016-05-20 12:00: Länskonferens