Remiss; Förslag till föreskrifter om bidrag till allmänna samlingslokaler

Missiv

Förslag Boverkets föreskrifter (2017:xx) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler, ALL 1

Konsekvensutredning ALL 1

Sändlista

Svarsfil

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 13 mars!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Boverket senast den 21 mars 2017.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Boverkets föreskrifter om statsbidrag till allmänna samlingslokaler kommer utgöra ett komplement till förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. Genom föreskrifterna reglerar Boverket verkställigheten av förordningen. Förordningen trädde ikraft den 1 februari 2017 och Boverkets föreskrifter är tänkta att träda ikraft under april månad 2017. Denna konsekvensutredning är framtagen i enlighet med förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Konsekvensutredningen gäller endast för Boverkets före-skrifter. Sådana konsekvenser som följer av förordningen (2016:1367) tas inte upp.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren