Förslag på en oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården. S2009/9762/HS

Läs remissen

Läs vårt remissvar

Sista svarsdatum

2010-02-18
(Vi avger vårt yttrande till Socialdepartementet senast 2010-02-26)

Sammanfattning

Utredningen föreslår att en oberoende granskningsfunktion, Institutet för uppföljning och utvärdering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, skapas som en statlig myndighet med så stora möjligheter till oberoende verksamhet som denna juridiska konstruktion tillåter. Huvudmålsättningen för institutets verksamhet ska vara att följa upp, utvärdera och redovisa förhållanden inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, med konsumenter och medborgare som primär målgrupp.

Förslaget innebär att vissa uppföljande och utvärderande uppgifter överförs från Socialstyrelsen till det nya institutet. 

Handlingsförfarande

Den remissen är viktig för handikapprörelsen, men den berör antingen ett färre antal medlemsförbund, eller så ingår den inte  i våra av förbunden prioriterade områden. Vi skriver vi remissvar, men arbetet sker i en mindre skala med medlemsförbunden.

Handläggare på Handikappförbunden

Karin Sandström
Telefon: 08-546 404 26 
E-post: Karin Sandström
Handikappförbundens diarienumer för remissen: Dnr 10-001