Internremiss - Försäkringskassans Kunskapsöversikt – handikappersättning och vårdbidrag, dnr 45662-2006

Läs remissen

Sista svarsdatum

2010-03-05

Sammanfattning

Regeringen gav 2006 Försäkringskassan i uppdrag att göra en kunskapsöversikt och kartlägga de olika problemställningar som förekommer inom förmånerna
handikappersättning och vårdbidrag. I april 2007 lämnade Försäkringskassan sin rapport till Regeringen.

Riksförbundet för Mag och Tarmsjuka (RMT) samt Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade (ILCO) har i en skrivelse till Handikappförbundens styrelse begärt att Handikappförbunden ska agera för att regeringen tar initiativ i frågan om  Handikappersättning och vårdbidrag utifrån Försäkringskassans rapport.

Handikappförbundens styrelse har med anledning av detta beslutat att Handikappförbunden ska kontakta departementet och undersöka varför
frågan inte hanteras vidare samt föra ett samtal med medlemsförbunden, för att samla in en bild av hur organisationerna ser på ersättningarna.

Socialdepartementet  svarar att rapporten bereds inom Regeringskansliet och därutöver finns inget mer att säga.

Som ett underlag för fortsatt agerande sänds nu rapporten ut på remiss till medlemsförbunden med önskemål om synpunkter och kommentarer
om innehållet, samt om Försäkringskassans slutsatser.
Läs mer

Handlingsförfarande

Den här remissen är på en stor utredning och berör alla våra medlemsförbund. Vi skriver remissvar och har en bred process med förbunden.

Handläggare på Handikappförbunden

Annika Nyström Karlsson
Telefon: 08-546 404 23 
E-post: Annika Nyström Karlsson
Handikappförbundens diarienumer för remissen: Dnr 10-003