Läs mer om Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik (SOU 2009:81)

Slutbetänkandet innehåller följande avsnitt:

Sammanfattning
1. Uppdraget
2. Bakgrund
3. Gällande rätt och EG-förordningar under utarbetning
4. Lagens tillämpningsområde och ansvariga aktörer
5. Rätt till information
6. Rättigheter vid förseningar
7. Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
8. Klagomål, reklamation och preskription
9. Tillsyn och marknadsrättsliga sanktioner
10. Tilläggsavgift i kollektiv persontrafik
11. Förslagens konsekvenser
12. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
13. Författningskommentar
Bilagor

Tillbaka till remissens sida