Remiss på SOU 2016:2 Effektiv vård

Missiv

Remiss

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 9 maj!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast 27 maj 2016.

Remissmöte hålls den 15 mars klockan 13-16 på Handikappförbundens kansli. På mötet hanteras även remisserna:

  • Fråga patienten! Nya perspektiv i klagomål och tillsyn. SOU 2015:102
  • Träning ger färdighet - Koncentrera vården för patientens bästa. SOU 2015:98

Anmälan: via webbformulär/anmälan

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Regeringen beslutade den 21 november 2013 att tillkalla en nationell samordnare med uppdrag att göra en analys av hur hälso- och sjukvården kan använda professionernas resurser på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt. Analysen ska bland annat belysa de effektivitetsproblem och utvecklingsområden som finns. Betänkandet överlämnades 13 januari 2016.

Handläggare på Handikappförbunden

Sofia Karlsson