Remiss om EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

Missiv

Remiss

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 31 maj 2016!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till  Kulturdepartementet senast 21 juni 2016.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Utredningen om delaktighet i EU föreslår flera åtgärder för att höja kunskapen, främja insyn och delaktighet samt förbättra informationstillgången i EU-relaterade frågor. Utredningen föreslår bland annat att regeringen ska tidigarelägga delar av det arbete som idag sker genom utredningsväsendet och remissförfarandet.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren