Remiss av betänkande Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72)

Missiv

Remiss del 1

Remiss del  2

Vi avger inget yttrande på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Näringsdepartementet

senast den 31 januari 2017

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34