Remiss SOU 2016:80 En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar

Missiv

Remiss

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 27 februari!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Kulturdepartementet senast 20 mars 2017

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Medieutredningen redovisar i detta slutbetänkande en analys av den svenska mediemarknaden samt utredningens förslag, bedömningar och övriga slutsatser om framtidens mediepolitiska verktyg. Utredningen föreslår bland annat ett nytt mediestöd för allmänna nyhetsmedier.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren