Remiss: Promemorian En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

Missiv

Remiss

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 7 november 2016!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Utbildningsdepartementet senast den 23 november 2016.

I promemorian lämnas bl.a. förslag som innebär att grundskolans timplan ska stadieindelas. En sådan förändring bedöms bl.a. kunna underlätta för huvudmännen att garantera att eleverna får den undervisningstid de har rätt till. Den stadieindelade timplanen bedöms även leda till en mer likvärdig skola och underlättar för enskilda elever om de vill byta skola. Förslaget innebär att i den nya timplanen fördelas den minsta garanterade undervisningstiden mellan tre stadier (låg-, mellan- och högstadiet).

Vi vill särskilt uppmärksamma förbunden på det förslag som läggs kring anpassad studiegång. I promemorian föreslås att skollagens bestämmelse om anpassad studiegång ska justeras. Eftersom studier i gymnasieskolan i dag utgör i det närmaste en förutsättning för att en ungdom i ett senare skede ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden, föreslås att bestämmelsen om anpassad studiegång får ett tillägg som innebär att i grundskolan, specialskolan och sameskolan ska den anpassade studiegången utformas så att eleven så långt det är möjligt får förutsättningar att nå behörighet till gymnasieskolan.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Utbildningsdepartementet har i dag skickat ut en promemoria om en stadieindelad timplan på remiss. Syftet med förslaget är bland annat att säkerställa att alla elever får den undervisningstid de har rätt till, bidra till en mer likvärdig skola, underlätta uppföljning och minska det administrativa arbetet.

Handläggare på Handikappförbunden

Stefan Eklund Åkerberg