Remiss: Ordning och reda i välfärden SOU 2016:78

Missiv

Remiss

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 3 februari 2017!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Finansdepartementet senast 24 februari 2017.

Vi ordnar ett remissmöte den 26 januri 2017 på Handikappförbundens kansli.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Välfärdsutredningen har i dag överlämnat sitt betänkande Ordning och reda i välfärden till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Syftet med utredningen är att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för och att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått.

Handläggare på Handikappförbunden

Mikael Klein