Remiss på förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster Com (2015) 615 final

Missiv

Remiss

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast  8 april 2016!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast 13 april 2016.

Handikappförbunden och EU-kommissionen håller ett gemensamt seminarium om en europeisk tillgänglighetslag på Europahuset, Regeringsgatan 65, i Stockholm, den 22 april kl. 13.30-16.00. Medverkande Åsa Regnér, EU-parlamentariker m.fl. Till anmälan

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Syftet med förslaget är att bidra till att förbättra den inre marknadens funktion och undanröja och förebygga hinder för fri rörlighet för tillgängliga produkter och tjänster.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren