Remiss: Fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102)

Missiv

Remiss

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 24 mars 2016!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast 15 april 2016.

Remissmöte hålls den 15 mars klockan 13-16 på Handikappförbundens kansli. På mötet hanteras även remissen:

  • Träning ger färdighet - Koncentrera vården för patientens bästa. SOU 2015:98
  • Effektiv vård SOU 2016:2

Anmälan: via webbformulär/anmälan

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Regeringen beslutade 2014 att tillsätta en särskild utredare med uppgiften att se över den nuvarande hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården och föreslå hur hanteringen kan bli enklare, mer ändamålsenlig och effektivare.

Handläggare på Handikappförbunden

Sofia Karlsson