Remiss Ds 2016:26 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

Missiv och remiss

Högprioriterad! Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och behöver få del av medlemsförbundens synpunkter senast den 3 oktober 2016.

Remissyttranden ska lämnas till Kulturdepartementet senast 18 oktober 2016.

OBS Handikappförbunden har för avsikt att bjuda in till remissmöte eftersom remissen rör ett av kongressens prioriterade mål. Vi återkommer med datum.

Handikappförbundens hantering

Remissen är högprioriterad och berör alla våra medlemsförbund. Den ligger inom ramen för de prioriteringar som kongressen gjort och handlar om avgörande politiska förslag. Vi skriver vårt gemensamma yttrande efter en större process med förbunden och är helt beroende av att ha en nära dialog för att kunna återspegla alla medlemsförbunds synpunkter.

Sammanfattning

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2016:26 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren