Remiss Ds 2016:14 Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Missiv

Remiss

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 8 juni 2016!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Arbetsmarknadsdepartementet senast 27 juli 2016.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2016:14 Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 27 juni 2016.

Handläggare på Handikappförbunden

Mikael Klein