Remiss om förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Läs missivet 

Remisspromemoria om förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 28/10 2014.

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast den 30 oktober 2014.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Förslag till lag om ändring i lagen (2014:822) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Handläggare på Handikappförbunden

Emil Erdtman