Terminologiremiss, begrepp inom läkemedel och patientsäkerhet ##74511##

Läs missiv

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Vi avger inget yttrande på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Socialstyrelsen

senast den 11 april 2014.

Socialstyrelsen ansvarar för samordning av terminologin inom fackområdet vård och omsorg, som innefattar hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Här skickas en remiss på föreslagna definitioner för synpunkter. De är tacksamma om ni sprider detta mejl med 4 bifogade filer till någon sakkunnig hos Er för besvarande av remissen.

Observera att filen Bilaga 1… innehåller en svarsmall som ska fyllas i, tacksam om den inte görs om till pdf.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34