Remiss av delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13)

Missiv

Remiss

Handikappförbundens yttrande

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 12 september 2014

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Näringsdepartementet senast den 30 september 2014

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Remissen är begränsad till kapitel fem, Digitaliseringens möjligheter behöver uppmärksammas inom skola och undervisning.

Begränsningen hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren