Remiss av allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Läs missivet

Läs konsekvensutredningen

Läs remissen

Läs Handikappförbundens svar

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 6 maj!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Skolverket senast 12 maj.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Skolverket ber oss särskilt ta ställning till skrivningarna om förskoleklassen och fritidshemmet under rubriken "Bedömningen av stödbehovet görs mot kunskapsmålen och kunskapskraven" på s. 7–8.

I det här förslaget till allmänna råd har Skolverket utgått från att regeringens proposition 2013/14:148 "Vissa skollagsfrågor" samt regeringens proposition 2013/14:160 "Tid för undervisning – lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram" kommer att fattas beslut om.

Handläggare på Handikappförbunden

Stefan Eklund Åkerberg