Remiss av Boverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om energihushållning, avsnitt 9 i Boverkets byggregler

Missiv

BFS 2015 avsnitt 9

Konsekvensutredning BBR, 2015

Remisslista avsnitt 9 BBR

Svarsfil avsnitt 9 BBR

Vi avger inget yttrande på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Boverket

senast 5 september 2014

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34