Remiss: Förslag till upphävande av Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet vad gäller tillgänglighet för funktionshindrade (JvSFS 2008:5)

Läs missivet

Läs föreskriftsförslaget

Läs konsekvensutredningen

Läs vårt remissvar

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 12 augusti 2014 !

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Transportstyrelsen senast 25 augusti, 2014

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Kommissionen förväntas besluta om förordning om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) avseende Tillgänglighet för funktionshindrade under sommaren 2014. Förordningen kommer att ange att den ska tillämpas från och med den 1 januari 2015 i medlemsstaterna. Genom denna förordning upphävs även kommissionens beslut 2008/164/EG, vilket omfattar den nu gällande TSD Tillgänglighet för funktionshindrade.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren