Remiss: Förslag till upphävande av Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2008:6) om TSD för delsystemet ”Rullande materiel” för höghastighetståg

Läs missivet

Läs föreskriftsförslaget

Läs konsekvensutredningen

Vi avger inget yttrande på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Transportstyrelsen

senast 25 augusti, 2014.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34