Remiss om Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit vad gäller farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte av läkemedel

Sändlista

Konsekvensutredning

Föreskriftsförslag

Vägledning

Vi avger inget yttrande på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Läkemedelsverket

senast 7 oktober 2014

Remissen avser ett förslag till ny bestämmelse, 8 a §, i LVFS 2009:13 5 kap. som avser s.k. farmaceutkryss. LVFS 2009:13 uppdateras parallellt med denna föreskriftsändring och Läkemedelsverket föreslår en rad ändringar. Eftersom förslaget till 5 kap. 8 a § är en reglering som inte tidigare funnits i LVFS 2009:13 har Läkemedelsverket valt att remittera dessa förslag var för sig samt även göra separata konsekvensutredningar och vägledningar. Förslagen kommer emellertid att beslutas i samma ändringsföreskrift till LVFS 2009:13.

Denna remiss skickas endast via e-post.

Skicka remissvaret gärna per e-post till registrator@mpa.se.

Vänligen ange Läkemedelsverkets diarienummer (Dnr 3.1-2014-070189) i svaret.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34