Remiss om förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Läs missivet

Läs remissen 

Läs vårt remissvar

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 25 maj 2014!

Vi  har ett remissmöte den 7 maj kl. 10-12 på Handikappförbundens kansli. Anmälan senast den 5 maj till roger.marklund@hso.se

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast den 25 juni 2014.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Uppdraget har varit att se över ersättningen för personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken och att föreslå en mer ändamålsenlig utformning av ersättningen. Syftet som det beskrivs i direktiven är att förstärka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar kvalitetsutveckling och finansiering av insatsen.

Handläggare på Handikappförbunden

Mikael Klein