Remiss om sekretessbrytande bestämmelse för personal inom hälso- och sjukvård m.m.

Missivet

Remissen

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 16 december 2015!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Näringsdepartementet senast 11 januari 2016.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Djurskyddsproblem kan ibland uppmärksammas av personal från andramyndigheter än kontrollmyndigheten för djurskydd. Två personalkategoriersom kan komma i kontakt med djurskyddsproblem hosdjurhållare är personal inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten,bl.a. eftersom kontakter med patienter och klienter ofta innebär storinsyn i enskildas privatliv och hemmiljö. Personalen kan få kännedomom djurskyddsproblem i tjänsten t.ex. vid hembesök eller när vårdtagareoch brukare besöker vårdcentraler, sjukhus eller socialkontor.

Handläggare på Handikappförbunden

Sofia Karlsson