Remiss om remittering av betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82)

Missivet

Remissen

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 15 januari 2016!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Utbildningsdepartementet senast den 5 februari 2016.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Handikappförbunden räknar med, om inte annat framkommer under det interna remissarbetet, att avge ett kortfattat svar som i huvudsak stödjer utredningens förslag. 

Sammanfattning

Utredningens uppdrag är lämna förslag om hur offentlighetsprincipen i praktiken kan införas i fristående skolor inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt att göra konsekvensanalyser av en sådan reglering.

Utredningen föreslår – i enlighet med utgångspunkten i direktiven – att offentlighetsprincipen ska införas hos huvudmän för fristående skolor. En ny bestämmelse införs i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) av innebörd att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen (TF) om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter i tillämpliga delar ska gälla också handlingar hos huvudmän för fristående skolor. Samtliga huvudmän för fristående skolor ska omfattas. Huvudmännen ska vid tillämpningen av OSL jämställas med myndigheter. Några materiella ändringar i OSL bedöms inte vara nödvändiga. Det innebär bl.a. att elever i fristående skolor kommer att omfattas av samma sekretessbestämmelser i OSL som elever i kommunala skolor. Anställda och uppdragstagare i de fristående skolorna ska omfattas av meddelarskydd.

Handläggare på Handikappförbunden

Stefan Eklund Åkerberg