Remiss om Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1

Remiss

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1

Lämna synpunkter på förslag på kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1

Vi avger inget yttrande på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till skolverket senast den 30 november 2015.

Härmed remitteras förslag till kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse inom ämnena svenska och svenska som andraspråk i slutet av årskurs 1 i grundskolan, sameskolan och specialskolan.

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på kunskapskrav i läsförståelse. Det slutgiltiga förslaget ska redovisas för regeringen senast den 15 februari 2016.

Förslaget på kunskapskrav har tagits fram i samklang med det kommande obligatoriska bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling. Förslaget på kunskapskrav syftar till att ge lärare stöd för att bedöma, följa upp och utvärdera elevernas kunskaper inom området läsförståelse.

Förslaget kommer även att läggas ut på Skolverkets webb där det finns möjlighet att lämna synpunkter via en webbenkät till och med den 30 november 2015, http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/forslag-pa-kunskapskrav-i-arskurs-1-1.242209

Bifogat finns förslaget och regeringsuppdraget Uppdrag om kunskapskrav i läsförståelse och obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1, U2015/03529/S

Skolverkets diarienummer är 6.1.1- 2015:00868

Välkommen att lämna synpunkter via mail till anna.osterlund@skolverket.se senast måndagen den 30 november 2015.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34