Remiss om Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:1571)

Läs missivet

Läs remissen

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 13 november 2015!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast 30 november 2015.

En inbjudan till remissmöte kommer att skickas ut när datum har fastställts.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Den nya LVU stärker barnrättsperspektivet i samhällets insatser för barn och unga. Samhällets åtagande för stöd och hjälp efter en placering förtydligas. Utredningens förslag om nationellt kunskapsstöd och fortsatt kunskapsutveckling bidrar till att barn och unga tillförsäkras skydd och att vården förbättras.

Handläggare på Handikappförbunden

Stefan Eklund Åkerberg