Remiss om Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58)

Missiv

Remiss

Högprioriterad! Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och behöver få del av medlemsförbundens synpunkter senast den 12 februari 2016!

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast den 29 februari 2016.

Remissmöte kommer att hållas den 21 januari kl. 10-12 på Sturegatan 4 i Sundbyberg.

Anmälan görs enklast via vår hemsida 
www.hso.se/vi-ar-handikappforbunden/Anmalan/

Handikappförbundens hantering

Remissen är högprioriterad och berör alla våra medlemsförbund. Den ligger inom ramen för de prioriteringar som kongressen gjort och handlar om avgörande politiska förslag. Vi skriver vårt gemensamma yttrande efter en större process med förbunden och är helt beroende av att ha en nära dialog för att kunna återspegla alla medlemsförbunds synpunkter.

Sammanfattning

Socialdepartementet har haft en arbetsgrupp tillsatt för att se över reglerna för handikappersättning och vårdbidrag i syfte att göra ersättningarna mer rättssäkra och förutsägbara. Arbetsgruppen föreslår att nuvarande bidrag ersätts med två nya stöd: en renodlad merkostnadsersättning för barn och vuxna med funktionsnedsättning samt ett omvårdnadsbidrag till föräldrar vid funktionsnedsättning hos barn.

Handläggare på Handikappförbunden

Mikael Klein