Remiss om Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx)

Läs missivet

Läs remissen 

Vi avger inget yttrande på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet

senast 20 augusti 2015.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Sammanfatning

I denna promemoria ges förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) om att bidrag ska lämnas för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga i åldern 8-19 år. Förslaget syftar till att ge varje flicka eller pojke, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, de bästa förutsättningarna för att utveckla sin potential och kunna delta på egna villkor såväl i skolan som på fritiden.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34