Remiss om Betänkande Skapa tilltro - Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

Läs missivet

Läs remissen

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 9 oktober 2015!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast den 31 oktober 2015.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Utredningen om tillsyn inom socialförsäkringsområdet lämnar i detta betänkande ett antal förslag om en utökad tillsyn inom socialförsäkringsområdet.

Handläggare på Handikappförbunden

Mikael Klein