Remiss departementsskrivelse Kostnadsfria läkemedel för barn (Ds 2014:42) - förlängd remisstid och inställt remissmöte

Läs missivet

Läs remissen

Handikappförbundens yttrande

Vi har ändrat vårt beslut och kommer att avge yttrande på denna remiss. Vi tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 2 mars 2015! Vårt remissvar bygger på underlag från Förbundet Blödarsjuka i Sverige.

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast 9 mars 2015.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

 I denna promemoria föreslås att lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ändras. Ändringarna innebär att läkemedel och andra förmånsberättigade varor som avses i 15-18 §§ lagen om läkemedelsförmåner m.m. ska vara kostadsfria för en förmånsberättigad person som inte har fyllt 18 år.

Handläggare på Handikappförbunden

Emil Erdtman