Remiss avseende uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder som kan undantas från krav på bygglov

Missiv

RU undantag bygglov

Tilläggsuppdrag RU undantag bygglov

Utkast_RU_undantagbygglov_20150525

Vi avger inget yttrande på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Boverket

senast kl 17.00 fredag 5 juni 2015

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34