Remiss avseende promemorian Förslag om utbildningsgaranti i Gymnasieskolan

Läs remissen

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från

medlemsförbunden senast den 9 oktober 2015!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Utbildningsdepartementet  senast den 23 oktober 2015

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Denna promemoria innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800). Den innehåller även förslag till ändringar i gymnasieförordningen (2010:2039). Ändringarna i förordningen utgör följdändringar av förslagen till ändringar i skollagen.

I dag finns ett bristande skydd när det gäller rätten att fullfölja sin utbildning för elever vid fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor. Som en extra säkerhetsventil föreslås nu vissa ändringar i regelverket för att elevernas rätt att fullfölja utbildningen ska tryggas.

Handläggare på Handikappförbunden

Stefan Eklund Åkerberg