Remiss: SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

Läs missivet

Läs remissen 

Handikappförbundens yttrande

Vi har fått anstånd en vecka och kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 4 mars 2015!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast den 6 mars 2015.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Förslagen i detta betänkande gör det möjligt för ISF att behandla personuppgifter i den utsträckning som krävs för att myndigheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt. Samtidigt måste ett fullgott skydd ges för den personliga integriteten.

Stefan Eklund Åkerberg