Remiss: Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd SOU 2014:87

Läs missivet

Läs remissen

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 28 maj 2015!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast den 17 juni 2015.

Vi bjuder in till ett remissmöte den 5 maj 13.00-16.00 på Handikappförbundens kansli, Sturegatan 4 i Sundbyberg.

Anmälan till roger.marklund@hso.se senast den 28 april 2015.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av vissa frågor som rör prissättning, tillgång och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet. I detta slutbetänkande behandlas de delar av uppdraget som gäller handel med läkemedel för djur, maskinell dosdispensering av läkemedel och prissättning av särläkemedel.

Handläggare på Handikappförbunden

Maryanne Rönnersten