Remiss - Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Missiv hissar

BFS 2015-xx Hissar - remiss

BFS 2016-xx Hissar - remiss

Konsekvensutredning H 15 - remiss

Konsekvensutredning H 16 - remiss

Svarsfil till remiss Hissar

Sändlista Hissar - remiss

Vi avger inget yttrande på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Boverket

senast den 31 augusti 2015.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34