Remiss - Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011 :12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar med anledning av EU:s nya hissdirektiv

Missiv

Remiss - Föreskrifter 2016 xx

Remiss - Konsekvensutredning hissar

Sändlista

Svarsfil

Vi avger inget yttrande på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Boverket

senast den 25 januari 2016

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34