Remiss om Organdonation En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84)

Missiv

Remiss

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 1 mars 2016!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast den 15 mars 2016.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Både i Sverige och internationellt råder en stor brist på organ som är lämpliga för transplantation. Väntan på transplantation är lång. Utredningen har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag som leder till en bättre tillgång till organ för transplantation.

Handläggare på Handikappförbunden

Sofia Karlsson