Remiss om rapport från myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv under tillståndsperioden 2014-2020

Läs remissen 

Läs missivet

Handikappförbundens remissvar

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 16 augusti 2013!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till  myndigheten för  radio och tv senast den 2 september 2013.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Myndigheten för radio och tv har den 31 maj 2013 överlämnat rapporten Sändningsutrymme för marksänd tv under tillståndsperioden 2014–2020 till regeringen. I rapporten föreslår myndigheten att ett sändningsutrymme motsvarande det utrymme som för närvarande används för marksänd tv får användas i hela landet för sådana tv-sändningar och sökbar text-tv som kräver tillstånd även under perioden 2014–2020.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren