Remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet samt tillhörande konsekvensutredning

Missiv
Konsekvensutredning
BFS 2014
Sändlista

På grund av för kort remisstid avger vi inget yttrande på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Boverket

senast den 10 januari 2014

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34