Remiss avseende Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om grundläggande kunskaper och förmågor hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL eller LSS till personer med funktionsnedsättning

Läs missivet

Läs remissen 

Läs konsekvensutredningen

Vi avger inget yttrande på denna remiss!

Synpunkter på förslaget ska vara Socialstyrelsens tillhanda, gärna som ett word-dokument per e-post till socialstvrelsen@socialstvrelsen.se, senast den 15  augusti 2013. Vänligen ange diarienumret i remissvaret.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34